TeX dùng cho máy in. LaTeX dùng cho tác giả

Nguồn:: When is TeX better than LaTeX? (duplicate)

TeX là ngôn ngữ lập trình cho việc sắp chữ. LaTeX là các macro để việc định dạng được thân thiện hơn


Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 20 tháng 4, 2024