LaTeX đối với TeX cũng giống như jQuery đối với JavaScript

Nguồn:: macros - Is LaTeX a programming framework of TeX? - TeX - LaTeX Stack Exchange


Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 20 tháng 4, 2024