TeX chỉ tạo ra được DVI. pdfTeX, XeTeX, LuaTeX tạo ra được PDF

Nguồn:: What is the difference between TeX and LaTeX?


Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 20 tháng 4, 2024