Macro dùng để viết tắt

\def\say#1{Hello #1!}
\say{world}

Kết quả: Hello world!


Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 20 tháng 4, 2024