Sử dụng Docker

docker run -rm -it kendy/tranky bash

Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 21 tháng 10, 2023