Bỏ qua

Chỉnh launch.json

launch.json dùng để thiết lập debugger

 1. Mở VS Code lên
 2. Bấm vào nút Extensions view trong VS Code ở thanh bên trái và kiếm Deno extension. Bấm cài đặt
 3. Bấm Ctrl + Shift + P và chọn Deno: Initialize Workspace Configuration
 4. Đảm bảo rằng file launch.json trong thư mục .vscode có dạng như sau:

{
  "version": "0.2.0",
  "configurations": [
    {
      "request": "launch",
      "name": "Launch Program",
      "type": "node",
      "program": "${workspaceFolder}/test/main.debug.js",
      "cwd": "${workspaceFolder}",
      "runtimeExecutable": "XXXXX",
      "runtimeArgs": [
        "run",
        "--unstable",
        "--inspect-wait",
        "--allow-all",
      ],
      "attachSimplePort": 9229
    }
  ]
}

Trong đó XXXXX là đường dẫn đến tập tin deno.exe. Có thể kiếm bằng cách bật CMD lên và nhập where deno

Phím tắt

Phím tắt Chức năng
F5 Chạy code
F9 Tạo breakpoint
Ctrl + Shift + D Mở debug sidebar
Ctrl + ` Mở terminal
Ctrl + Shift + Y Mở debug console

Cách kiểm tra và sửa lỗi

Cài thêm các plugin: Total TypeScript, Turbo Console Log


Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023