Chiều, từ và nhãn

Từ khoá Nhãn = loại chiều = loại món đồ Chiều Tên nhãn
Thực phẩm Món đồ Loại món đồ

Chiều là nguyên cái cục.

interface KhaiBáoChiều {
    'Tên chiều': TênChiều,
    'Dữ liệu tự nhận dạng': DữLiệuTựNhậnDạng,
    'Ký tự để nhập trực tiếp'?: {Từ: string[], Nhãn: string[]},
    'Tên gọi đầu ra'?: {Từ: string, Nhãn: string}
}


Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023