Ý nghĩa của biểu thức regex trong hàm lọcSốTiền()

const ANY_CHAR = '[aAàÀảẢãÃáÁạẠăĂằẰẳẲẵẴắẮặẶâÂầẦẩẨẫẪấẤậẬbBcCdDđĐeEèÈẻẺẽẼéÉẹẸêÊềỀểỂễỄếẾệỆfFgGhHiIìÌỉỈĩĨíÍịỊjJkKlLmMnNoOòÒỏỎõÕóÓọỌôÔồỒổỔỗỖốỐộỘơƠờỜởỞỡỠớỚợỢpPqQrRsStTuUùÙủỦũŨúÚụỤưƯừỪửỬữỮứỨựỰvVwWxXyYỳỲỷỶỹỸýÝỵỴzZ0123456789-_]'
const regexSốTiền = new RegExp('=? *(\\d|,|\\.)+ ?(k|tr|d|đ)(?!' + ANY_CHAR + ')', 'giu');

Ý nghĩa của biểu thức regex số tiền:

  • =? nghĩa là có thể có một dấu bằng () trước số tiền tổng. Dấu bằng đó có thể cách hoặc không cách con số đó
  • (\d|,|\.)+ khớp với một hoặc nhiều chữ số, dấu phẩy hoặc dấu chấm
  • ?(k|tr|d|đ) dùng để đảm bảo rằng con số vừa tìm được là số tiền chứ không phải là một con số bất kỳ. Nó biết được điều này bằng việc tìm một trong các ký tự k, tr, d hoặc đ. Các ký tự này có thể có hoặc không có một dấu cách với con số đứng trước nó
  • (?!ANY_CHAR) đảm bảo rằng đứng ngay sau đơn vị tiền không có chữ cái nào hết, phòng trường hợp những ký tự này nằm trong một từ nào đó

Ví dụ:

  • đi chợ 3 tr + 30k → bắt được 3 tr, 40k
  • gạo 30k + rau 40k = 70k → bắt được 30k, 40k, = 70k
  • sách 40 trang, 10 đèn cầy → không bắt được cái nào, dù có 40 tr10 đ ở trong đó

Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023