Ý nghĩa của biểu thức regex trong hàm lọcDữLiệuCầnTựĐộngNhậnDạng()

Biểu thức regex chỉ nhận những từ phía trước không có ký tự nào. Như vậy thì người dùng ghi cát thì script sẽ không tưởng lầm là có , ghi đáo thì sẽ không tưởng lầm là có áo.

Đoạn ghi chú ngay sau đây dành cho người đã có hiểu biết về regex:

 • Ý tưởng ban đầu: dùng \\b + từ + \\b
 • Khó khăn của việc bắt regex tiếng Việt: \b không hỗ trợ cho Unicode. Để bắt Unicode đúng thì có thể thay bằng \P{L}, vốn tương đương với \W. Điều này đòi hỏi ở câu nhập phải thêm 2 khoảng trắng ở 2 bên. Xem thêm: Tiếng Việt có 2 cách đặt dấu thanh, Ký tự unicode nếu dùng b ngay sau thì không được
 • Khó khăn của Fibery: \P{L} chạy rất lâu, mà Fibery chỉ cho thời gian chạy tối đa là 1000ms
 • Khó khăn của bài toán: không dùng ' ' + từ + ' ' được vì ngoài dấu cách ra còn có thể có nhiều dấu câu khác
 • Sau một hồi loay hoay thì dùng phương pháp này:
  const khôngPhảiKýTựChữNào = `(\b|[^aAàÀảẢãÃáÁạẠăĂằẰẳẲẵẴắẮặẶâÂầẦẩẨẫẪấẤậẬbBcCdDđĐeEèÈẻẺẽẼéÉẹẸêÊềỀểỂễỄếẾệỆfFgGhHiIìÌỉỈĩĨíÍịỊjJkKlLmMnNoOòÒỏỎõÕóÓọỌôÔồỒổỔỗỖốỐộỘơƠờỜởỞỡỠớỚợỢpPqQrRsStTuUùÙủỦũŨúÚụỤưƯừỪửỬữỮứỨựỰvVwWxXyYỳỲỷỶỹỸýÝỵỴzZ0123456789-_])`
  const regex = new RegExp(khôngPhảiKýTựChữNào + từ + khôngPhảiKýTựChữNào, `giu`);
  
 • Sau đó khi cần dùng tới hàm replace() khi thay từ viết tắt thì chuyển lại sang dạng nhìn trước không có và nhìn sau không có (negative lookahead and negative lookbehind):
  const ANY_CHAR = '[aAàÀảẢãÃáÁạẠăĂằẰẳẲẵẴắẮặẶâÂầẦẩẨẫẪấẤậẬbBcCdDđĐeEèÈẻẺẽẼéÉẹẸêÊềỀểỂễỄếẾệỆfFgGhHiIìÌỉỈĩĨíÍịỊjJkKlLmMnNoOòÒỏỎõÕóÓọỌôÔồỒổỔỗỖốỐộỘơƠờỜởỞỡỠớỚợỢpPqQrRsStTuUùÙủỦũŨúÚụỤưƯừỪửỬữỮứỨựỰvVwWxXyYỳỲỷỶỹỸýÝỵỴzZ0123456789-_]'
  const regex = new RegExp('(?<!' + ANY_CHAR + ')' + từ + '(?!' + ANY_CHAR + ')')
  

Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023