Thiết lập trên Fibery

PS D:\QC supplements\Code\Apps\Trấn Kỳ\Thành phần bổ trợ\Bundle> deno run --allow-all --allow-env build.ts
 __________________________________________
/ "Code chạy trên Finance-Transaction cho \
| Fibery.js" đã được dựng xong và được lưu |
| . Nó cũng đã được copy sẵn vào clipboard |
\ và sẵn sàng để dán.           /
 ------------------------------------------
<br/>
  \            _
             / )
             / /
   //|        \ \
  .-'^ \  .-'''''-.   \ \
 o' {|} \_/     \  / /
 '--, _ //  .---.  \ / /
  ^^^' )/ ,/   \  \/ /
    ( /)   /\/  /
    / / (   / (  /
  ___/ /) ( __/ __\ (
  (((__)((__)((__(((___)

Nếu bạn chỉ muốn sử dụng tính năng mặc định thì làm như sau:

 1. Copy nội dung của file
 2. Mở Fibery, Ở thẻ Actions chọn Created và Updated, với field là Name như hình:
 3. Nhập câu nhập bất kỳ và kiểm tra

Để kiểm tra kết quả tính toán, vào thẻ Activity


Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 21 tháng 10, 2023