1.3 Tải code

  1. Mở VS Code
  2. Mở bảng lệnh trong VS Code bằng tổ hợp phím Ctrl + Shift + P
  3. Tại dấu nhắc bảng lệnh, tìm kiếm và chọn lệnh Git: Clone, sau đó chọn Clone from GitHub và nhấn Enter
    lệnh gitcl trong dấu nhắc bảng lệnh của Visual Studio Code
  4. Đăng nhập vào tài khoản GitHub của bạn
  5. Nhập link chứa code vào
  6. Chọn (hoặc tạo) thư mục mà bạn muốn lưu code
  7. Nhấn Enter

Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 28 tháng 11, 2023