Bỏ qua

Hướng dẫn sử dụng Trấn Kỳ

Hỗ trợ trực tiếp

Nếu bạn cần sự hỗ trợ trực tiếp, bạn có thể tham gia các buổi hướng dẫn sử dụng Trấn Kỳ. Chúng là một phần của các buổi đáp ứng nhu cầu học cách sử dụng công cụ và hiểu tư duy lập trình cho nhu cầu cá nhân hoặc nghiên cứu.

1. Cài đặt và sử dụng nhanh

2. Thiết lập chương trình

3. Hiểu code nói gì


Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 13 tháng 10, 2023