Web analytics đã thay đổi trong nhiều năm qua

  • Người dùng ngày càng đòi hỏi cao hơn về sự riêng tư
  • Nhiều bộ luật và chính sách toàn cầu mới về dữ liệu
  • Các trình duyệt giảm hỗ trợ cookie
  • Người dùng sử dụng nhiều thiết bị hơn, có thể bắt đầu ở thiết bị này nhưng kết thúc ở thiết bị khác (trước đây chỉ có mỗi web)

Nguồn:: Exceed: cannot access content


Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 29 tháng 10, 2023