Referral channel group bao gồm organic social trong đó

  • Organic social channel group chỉ bao gồm các mạng xã hội được liệt kê sẵn hoặc có medium là social
  • Referral medium là nguồn đến từ website khác, bao gồm các trang mạng xã hội
  • Referral channel group bao gồm các referral medium, nên cũng sẽ bao gồm các trang mạng xã hội

Nguồn:: [GA4] User acquisition report - Computer - Analytics Help, [GA4] Default channel group - Analytics Help
Social về bản chất là referral, nhưng được tách ra để phân tích sâu hơn


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 1, 2024
Tạo : 3 tháng 11, 2023