Nếu medium không có gì đặc biệt thì cứ để trống để google tự phân loại

Khái niệm::
❓Measurement ID của web data stream chính là Google tag ID
Subdomain Tracking with Google Analytics 4 (2023)
Nguồn:: How to Track Subdomains with Google Analytics 4 - YouTube


Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 29 tháng 10, 2023