Nếu web có ít người sử dụng thì một số dữ liệu sẽ bị giấu đi để đảm bảo tính riêng tư cho người dùng

For your reports to include Google-signals data you need a monthly average of 500 users per day per property.
Nguồn:: Google Support, [GA4] Activate Google signals for Google Analytics 4 properties - Analytics Help


Cập nhật lần cuối : 3 tháng 11, 2023
Tạo : 29 tháng 10, 2023