Google Analytics dùng cookie để theo dõi hoạt động

Cookie là các tệp nhỏ được lưu trong trình duyệt
Một Google Analytics Cookies thì có phần đầu của nó được gọi là phiên bản GA với dãy ký tự là GA1.1, hoặc GA1.2. Nó phụ thuộc vào mã đo lường Google Analytics mà bạn đang sử dụng là gì.

Phần tiếp theo là những con số ngẫu nhiên. Phần cuối cùng được ngăn cách bởi một dấu “.” với phần số ngẫu nhiên. Nó có tên gọi là “first timestamp”. Nó cho biết thời điểm bạn truy cập trang web cụ thể lần đầu tiên là vào lúc nào. 

Và dãy số ngẫu nhiên và dãy “first timestamp” được gọi chung là ID khách hàng. Đó là một định danh duy nhất của người dùng.

Nguồn:: Bạn Đã Nghe Đến Google Analytics Cookie?


Cập nhật lần cuối : 3 tháng 11, 2023
Tạo : 14 tháng 10, 2023