Chỉ cần dùng một measurement ID cho các subdomain

Khái niệm::
❓Measurement ID của web data stream chính là Google tag ID
Subdomain Tracking with Google Analytics 4 (2023)
Nguồn:: How to Track Subdomains with Google Analytics 4 - YouTube


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 1, 2024
Tạo : 14 tháng 10, 2023