Một tag có thể có nhiều destination, nhưng một destination chỉ thuộc về một tag

App điện thoại có thể trở thành data stream, nhưng không thể trở thành destination
Destination ID cho GA trùng với Measurement ID của web data stream


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 1, 2024
Tạo : 30 tháng 1, 2024