Một Google tag có thể có nhiều ID

An illustration demonstrating where to locate Tag IDs on Google tag.

Cái ID đầu tiên là cái chính, nhưng dùng cái nào cũng được. Những cái ID sau dùng để tương thích với hệ thống code cũ

Nguồn:: Google Support, Google tag ID: Definition - Tag Manager Help

Câu hỏi:: ❓Measurement ID của web data stream chính là Google tag ID
Destination ID cho GA trùng với Measurement ID của web data stream
Google tag, global site tag, gtag là những cái tên khác nhau cho đoạn script theo dõi người dùng của Google Analytics
Nên cài Google tag trong Google Tag Manager thay vì cài trực tiếp trên web hoặc qua plugin


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 1, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023