Data layer tập trung mọi dữ liệu lại vào một chỗ rồi truyền đến container

Nó là một vật thể JavaScript

Data Layer in Google Tag Manager || GTM Data Layer Tutorial with examples - YouTube
Nguồn:: The data layer - Tag Manager Help

glpat-oro4yAyyNEztJ2KGsivy
https://gitlab.com/api/v4/projects/57040968/ref/REF_NAME/trigger/pipeline?token=glptt-a436760f2c657ccb15b98557a18549ca79099de3


Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 20 tháng 4, 2024