Để kích hoạt một tag trước tất cả các tag khác, chọn ❝Initialization – All Pages❞


Nguồn:: Page Variables and Pageview Triggers in Google Tag Manager - Analytics Mania


Cập nhật lần cuối : 3 tháng 11, 2023
Tạo : 12 tháng 10, 2023