Destination là nơi nhận dữ liệu của Google tag

Destination là nơi nhận dữ liệu của Google tag. Hiện tại, chỉ có những tài khoản Google Ads và web data stream trong Google Analytics 4 mới có thể được dùng làm destination.
Nguồn:: Google Support, Destination: Definition - Tag Manager Help
Một tag có thể có nhiều destination, nhưng một destination chỉ thuộc về một tag


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 1, 2024
Tạo : 30 tháng 1, 2024