Destination ID cho GA trùng với Measurement ID của web data stream

Destination là nơi nhận dữ liệu của Google tag. Hiện tại, chỉ có những tài khoản Google Ads và web data stream trong Google Analytics 4 mới có thể được dùng làm destination.
Nguồn:: Google Support, Destination: Definition - Tag Manager Help
Một tag có thể có nhiều destination, nhưng một destination chỉ thuộc về một tag
Mỗi một web data stream sẽ có một Measurement ID khác nhau.

Câu hỏi:: Vậy có phải dữ liệu từ Google tag sẽ đổ vào web data stream, không phải property hay app data stream không?
Câu hỏi:: ❓Measurement ID của web data stream chính là Google tag ID?

Nguồn:: Google Support, Set up your Google tag - Tag Manager Help


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 1, 2024
Tạo : 29 tháng 10, 2023