App điện thoại có thể trở thành data stream, nhưng không thể trở thành destination

Lý do:: Việc theo dõi hành vi người dùng trên đt và trên web đòi hỏi kỹ thuật khác nhau
Nguồn::


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 1, 2024
Tạo : 30 tháng 1, 2024