Open Graph và Schema.org là từ vựng. JSON LD, RDFa và Microdata là ngữ pháp

Nguồn:: Stack Overflow, OpenGraph or Schema.org? (closed)

Open Graph chuyên cho việc chia sẻ trên mạng xã hội. Schema chuyên cho việc tìm kiếm trên Google

JSON-LD là một cách để tạo schema


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 1, 2024
Tạo : 17 tháng 12, 2023