Tất cả like, share từ các phiên bản URL khác nhau sẽ được đổ hết về og:url

Nguồn:: Webmasters - Sharing


Cập nhật lần cuối : 2 tháng 2, 2024
Tạo : 2 tháng 2, 2024