Port là số hiệu của chương trình sẽ tiếp nhận url đó

Nguồn:: What is a Protocol? (Deepdive) - YouTube


Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 20 tháng 4, 2024