127.0.0.1 và localhost là một

Con số 127.0.0.1 được thể hiện cụ thể là: 

  • 127 là số cuối cùng của mạng lớp A có Mặt nạ mạng con có giá trị 255.0.0.0 .
  • 127.0.0.1 là địa chỉ có thể gán đầu tiên trong mạng con vì không thể sử dụng 127.0.0.0.

Tóm lại 127.0.0.1 là địa chỉ nội bộ của máy tính cho mạng IPv4, là địa chỉ mạng bên trong của chính máy tính. Nếu bạn cài đặt một dịch vụ mạng trên máy tính của mình, như hệ thống máy chủ web, thì địa chỉ nội bộ luôn là 127.0.0.1.

Nguồn:: Điều khác biệt giữa 127.0.0.1 và Localhost là gì? - TOTOLINK Việt Nam


Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 20 tháng 4, 2024