Server là phần mềm cung cấp dữ liệu cho phần mềm khác. Client là phần mềm đòi hỏi phần mềm khác cung cấp dữ liệu cho mình

TCP chỉ là một trong những cách để truyền dữ liệu phổ biến. Giao tiếp giữa các process (Inter-process communication (IPC)) cũng là một cách khác
Nguồn:: What is a Server? (Deepdive) - YouTube

Protocol là cách để các bên nhận và gửi dữ liệu hiểu nhau


Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 20 tháng 4, 2024