Port là chương trình cụ thể được nhận gói tin

Nguồn:: Computer Networking (Deepdive) - YouTube


Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 20 tháng 4, 2024