Trình duyệt chỉ gửi yêu cầu và nhận phản hồi ở dạng HTTP

Yêu cầu HTTP chỉ là một file text
HTTP là ngôn ngữ để trình duyệt và webserver nói chuyện với nhau
Nguồn:: Web Server Concepts and Examples - YouTube


Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 4 tháng 1, 2024