Request là thứ client gửi cho server, response là thứ server gửi cho client

Nguồn:: MDN, An overview of HTTP - HTTP | MDN


Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 20 tháng 4, 2024