HTTP là ngôn ngữ để trình duyệt và webserver nói chuyện với nhau

Nguồn:: Web Server Concepts and Examples - YouTube

Protocol là cách để các bên nhận và gửi dữ liệu hiểu nhau


Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 20 tháng 4, 2024