Switch là cái bưu điện. Mọi thư từ đều được gửi đến đó chứ không gửi đến địa chỉ người nhận

Nguồn:: Computer Networking (Deepdive) - YouTube


Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 20 tháng 4, 2024