Subnet mask là độ lớn của host network

Nguồn::


Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 3 tháng 11, 2023