DNS giúp chuyển tên miền mà con người hiểu được thành IP mà máy tính hiểu được

Nguồn::
What is DNS? How a DNS Server (Domain Name System) works? Learn about How DNS Works with our video! - YouTube
How DNS works. What is DNS? Learn how step by step.


Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023