DHCP giúp thiết bị có được những thông số cần thiết để kết nối mạng

Nguồn:: Network Protocols - ARP, FTP, SMTP, HTTP, SSL, TLS, HTTPS, DNS, DHCP - Networking Fundamentals - L6 - YouTube


Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 20 tháng 4, 2024