Serverless là loại server tự khởi động mỗi lần có người truy cập thay vì luôn trực sẵn chờ người truy cập

Nguồn:: The Future of the Web is on the Edge
Một bài viết chi tiết hơn về Serverless


Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 30 tháng 1, 2024