Cách dùng useEffect với useState

useEffect được sinh ra là để side effect không tự động chạy mỗi khi component được render
Trong useEffect chỉ dùng được promise, không dùng async được

const [data, setData] = useState()

useEffect(() => {
  const fetchData = async () => {
    const data = await fetch('https://yourapi.com')
    const json = await response.json();
    setData(json);
  }
  // call the function
  fetchData().catch(console.error);
}, [])

Nguồn::


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 21 tháng 6, 2024