createContext() nằm ngoài global, useContext() nằm trong component

Lý do:: Phải viết hook trong component. Không viết trong loop hoặc if được
Giá trị trả về của useContext() là giá trị được truyền vào thuộc tính value của provider

import { createContext } from 'preact'
import { useContext } from 'preact/hooks'

const TênContext = createContext()

export default function App() {
 return (
  <TênContext.Provider value={giáTrịĐượcTruyềnVàoProvider}>
   <User />
  </TênContext.Provider>
 )
}

function User() {
 const username = useContext(TênContext) // Nếu giáTrịĐượcTruyềnVàoProvider = 'Bob' thì username = 'Bob'
 return <>{username}</>
}

Ví dụ:

export const TênContext = createContext('sdf') 

export default function CấuHìnhProvider({ children }) {
  return (
    <ContextCấuHình.Provider value={giáTrịĐượcTruyềnVàoProvider} >
      {children} 
    </ContextCấuHình.Provider>
  )
} 

function Component(){
&emsp; const [giáTrịĐượcTruyềnVàoProvider] = useContext(TênContext)
} 

Context – Preact Tutorial


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 30 tháng 1, 2024