Đối số của createContext() quyết định kiểu của value của Context.Provider

export const Context = createContext('a')
export default function Provider({ children }) {
  const arr = ['b', 'c'] 
  return (
    <Context.Provider value={arr}> 
      {children}
    </Context.Provider>
  )
}

Lỗi: Type 'string[]' is not assignable to type 'string'


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 30 tháng 1, 2024