UI là kết quả của state và data. State nằm ở client, data nằm ở server

Nếu chỉ cần state để tạo UI thì là client-side render. Nếu chỉ cần data thì là server-side render

Nguồn:: Rethinking React - YouTube
State giúp cập nhật dữ liệu mà không cần tải lại trang


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 1, 2024
Tạo : 30 tháng 1, 2024