Ở Preact, onInput sẽ kích hoạt ngay trong lúc nhập, còn onChange chỉ kích hoạt khi người dùng đổi focus

Nguồn:: Differences to React – Preact Guide


Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 20 tháng 4, 2024