Edge là sự kết hợp giữa CDN và serverless

Serverless là loại server tự khởi động mỗi lần có người truy cập thay vì luôn trực sẵn chờ người truy cập

Nguồn:: The Future of the Web is on the Edge


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 1, 2024
Tạo : 30 tháng 1, 2024