Props là viết tắt của property, nghĩa gốc là tài sản. Tài sản của cha mẹ thì con dùng được, nhưng tài sản của con thì cha mẹ không đụng được

Nguồn:: Mental model trong React | TopDev


Cập nhật lần cuối : 15 tháng 2, 2024
Tạo : 15 tháng 2, 2024