JSX là cách để viết JS như thể viết HTML

const element = <h1>Hello, world!</h1>;

Nguồn:: Tổng quan về JSX

Điều này tương tự như việc await với async là cách để viết hàm bất đồng bộ với tư duy khi viết hàm tuần tự


Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 20 tháng 4, 2024