Dùng fetch dạng promise chứ đừng await trong client

Lý do::

 • Island không được phép là async

Promise được sinh ra là để không phải dùng if lồng quá nhiều

fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/postses').then(function (response) {
  // The API call was successful
  // (wait, it was?)
  console.log(response.status);
  return response.json();
}).then(function (data) {
  // This is the JSON from our response
  console.log(data);
}).catch(function (error) {
  // There was an error
  console.warn(error);
});

Tham khảo:: The JavaScript fetch() method | Go Make Things


Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 20 tháng 4, 2024