Component là những hàm hoặc lớp trả về một khối JSX

Nguồn::

Nguồn:: Mental model trong React | TopDev
JSX là cách để viết JS như thể viết HTML
Component hàm không có trạng thái (stateless). Component lớp có trạng thái (stateful)


Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 9 tháng 1, 2024