Component hàm không có trạng thái (stateless). Component lớp có trạng thái (stateful)

Component hàm chỉ hữu ích khi dùng hook
Nguồn:: #13 Stateless/StateFull Components | React Cơ Bản Cho Beginners Từ A đến Z

Component lớp hữu ích khi cần quan tâm đến vòng đời của component
Nguồn:: Components | Preact: Fast 3kb React alternative with the same ES6 API. Components & Virtual DOM.


Cập nhật lần cuối : 15 tháng 2, 2024
Tạo : 30 tháng 1, 2024